Statut društva

Na osnovi 9. člena in 25. člena Zakona o društvih – ZDru-1 (Ur. l. RS št. 64/2011-UPB1)je zbor članov Turističnega društva Mokronog, dne 3. 4. 2014 sprejel spremembe in dopolnitve statuta tako, da se odslej glasi

STATUT

o delu in organizaciji

Turističnega društva Mokronog

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Turistično društvo Mokronog je društvo, v kateri se združujejo zainteresirani krajani (v nadalnjem besedilu: člani) z namenom in ciljem pospeševanja in razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem ter  s ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah.

Turistično društvo je bilo ustanovljeno 14. 9. 2001 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Trebnje pod zaporedno številko 148.

 

2. člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo etične norme ter odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva.

 

3. člen

Turistično društvo Mokronog je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež društva je v Mokronogu, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.

Turistično društvo ima svojo štampiljko in znak.

Znak društva je odtis stopala desne noge. Štampiljka je okrogle oblike s premerom 4 cm z znakom desnega stopala v sredini in z napisom ob zunanjem robu Turistično društvo Mokronog.

 

4. člen

V okviru turističnega društva se lahko organizirajo interesne skupine članov, ki delujejo na področju ljudskega petja, igranja na instrumente, slikarstva, turističnega vodenja, oglarstva, pohodništva in rekreacije ter drugih področij.

 

5. člen

Turistično društvo se lahko združuje v Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine in Turistično zvezo Slovenije kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju turizma oziroma so potrebne za izvajanje turističnih dejavnosti.

 

6. člen

Delovanje društva je javno in je zagotovljeno:

 • s tem, da so seje organov društva javne
 • s tem, da so na seje društvenih organov vabljeni novinarji
 • z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc
 • s pošiljanjem vabil, gradiv in zapisnikov članom
 • s pošiljanjem obvestil članom o sprejetih sklepih organov društva
 • s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva.

Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij sta odgovorna predsednik in tajnik društva.

 

7. člen

Vsebina dela turističnega društva je predvsem naslednja:

 • koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanja turizma v kraju, v Mokronogu in Sloveniji,
 • s tečaji, predavanji, publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi aktivnostmi skrbi za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva, zlasti mladine,
 • pri svojih članih razvija razumevanje in smisel za ureditev in olepšanje posameznih naselij in tudi širše okolice,
 • se zavzema za varstvo naravne in kulturne dediščine, kulturno zgodovinskih spomenikov in se vključuje v akcije za varstvo okolja,
 • samostojno ali z drugimi organizacijami se loteva akcij in tekmovanj za lepo in smotrno urejanje kraja,
 • organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih, etnoloških, družabnih in drugih prireditvah in manifestacijah, ki neposredno ali posredno povečujejo turistični promet ali pa so namenjena dobremu počutju članov in krajanov ter obiskovalcev,
 • spremlja in proučuje vprašanja turizma in njegovega razvoja ter predlaga občinskemu svetu in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za razvoj in izboljševanje turizma,
 • spodbuja zanimanje za podeželjski turizem in odpiranje novih turističnih kmetij, prenočišč, kampov,
 • pospešuje, sodeluje, organizira in upravlja turistično informativno dejavnost in promovira Mokronog in širše območje Mokronoga v Sloveniji in v tujini,
 • se zavzema za vključevanje zasebnih turističnih sob v turistično ponudbo ter za izboljšanje kvalitete in opremljenosti prenočitvenih zmogljivosti,
 • se zavzema za označitev, raziskovanje ter obnovitev kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti v Mokronogu.

 

8. člen

Društvo se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki ni osnovni namen društva, pod pogoji, ki so za tovrstno dejavnost določeni z ustreznimi predpisi.

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ki je dosežen z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, je izključno namenjen za doseganje osnovnih nalog za delovanje društva.

Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

 • C13.300 Dodelava tekstilij
 • G46.190Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
 • I56.290  Druga oskrba z jedmi
 • I56.300  Strežba pijač
 • J58.190  Drugo založništvo 
 • J63.990  Drugo informiranje
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • R90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • R93.190 Druge športne dejavnosti
 1. ČLANSTVO

9. člen

Član turističnega društva je oseba, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme ta Statut.

Član društva je lahko tudi tuja fizična oseba.

 

10. člen

Mladoletni člani od dopolnjenega 15. leta starosti so lahko člani društva z enakimi pravicami kot ostali člani, le da ne morejo biti izvoljeni v organe društva ter ne morejo prevzemati nikakršnih materialnih obveznosti. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Mladoletni člani so lahko v okviru društva organizirani v sekcijah podmladka, pristopno izjavo podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

 

11. člen

Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma. O imenovanju častnega člana odloča zbor članov na predlog upravnega odbora. Častni član, ki ni redni član društva, nima pravice odločanja.

 

12. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva,
 • da sodelujejo v vseh aktivnostih kot so izleti, popotovanja, sestanki in prireditve, ki jih organizira društvo,
 • da uživajo vse ugodnosti, ki jih pridobi društvo za svoje člane,
 • da organom društva postavljajo vprašanja iz turistične problematike in dajejo predloge za njihovo reševanj,
 • da vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva na nadzorni odbor društva.

 

13. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da podpirajo društveno delovanje,
 • da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,
 • da sodelujejo pri organizaciji prireditev in očiščevalnih ali označitvenih akcijah društva,
 • da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po tem Statutu,
 • da varujejo in se povsod zavzemajo za ugled društva,
 • da se ravnajo po etičnih in moralnih normah,
 • da redno plačujejo članarino.

 

14. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s smrtjo
 • z izstopom
 • z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča.

 

15. člen

Član izstopi iz društva, ko poda pismeno izjavo častnemu razsodišču društva, da ne želi biti več član društva.

Enako kot pismena izjava iz prvega odstavka tega člena se šteje neplačevanje članarine dve leti zapored.

 

16. člen

Člana lahko iz društva izključi častno razsodišče.

 

17. člen

Simpatizerji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki pa ne plačujejo članarine in nimajo pravice odločanja.

 1. ORGANIZACIJA

18. člen

Organi društva so:

 • zbor članov
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče

Zbor članov

19. člen

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.Zbor članov je reden ali izreden.Reden zbor članov skliče upravni odbor najmanj enkrat letno.Izreden zbor članov pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo tretjine članov ali na zahtevo nadzornega odbora.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.

Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

 

20. člen

O sklicu rednega zbora članov morajo biti člani obveščeni najmanj 8 dni pred dnevom za katerega je bil sklican. Vabilu za zbor članov mora biti priložen dnevni red zbora.

Vse člane voljenih organov društva je treba povabiti na zbor članov s pisnim vabilom.

21. člen

Zbor članov je sklepčen, če je navzočih najmanj 1/2 vseh članov.

Zbor članov je sklepčen tudi pol ure po uri sklica, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 

22. člen

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Kakšno bo glasovanje, tajno ali javno, odloči zbor članov z javnim glasovanjem.

 

23. člen

Zbor članov prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

 

24. člen

Zbor članov:

 • odloča o dnevnem redu,
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
 • sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev,
 • voli in razrešuje predsednika društva,
 • voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • voli predstavnike društva za razne organizacije in zveze katerih član je društvo,
 • sprejema Statut društva in njihove spremembe,
 • odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodišča,
 • odloča o izključitvi člana iz društva na drugi stopnji,
 • odloča o finančnih načrtih društva, zaključnem računu,
 • odloča o višini letne članarine
 • odloča o vključevanju društva v zvezo društev in druge organizacije,
 • odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega odbora, nadzornega odbora ali častnega razsodišča ter navzočih  članov,
 • sklepa o prenehanju društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

Upravni odbor

25. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja.

 

26. člen

Upravni odbor sestavlja predsednik in 8 članov, ki so izvoljeni za štiri leta.

Predsednik upravnega odbora, ki je tudi predsednik društva, sklicuje in vodi seje upravnega odbora.

Upravni odbor mora imeti seje po potrebi, najmanj pa vsake pol leta.Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.

Pri sejah upravnega odbora lahko sodelujejo tudi vodje sekcij, če so ustanovljene.

 

27. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklicuje zbor članov društva in zanj pripravi poročila ter sklepe, ki naj jih sprejme,
 • izvršuje sklepe zbora članov,
 • odloča o nakupu in prodaji premičnega premoženja,
 • skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva,
 • ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in imenuje njihove člane,
 • na predlog predsednika društva imenuje podpredsednika upravnega odbora,
 • imenuje tajnika in blagajnika društva in druge administrativne delavce,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru določil tega Statuta.

Nadzorni odbor

28. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let. Prvo sejo po volitvah skliče predsednik društva. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora.

 

29. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno materialno poslovanje društva.

 

30. člen

Nadzorni odbor se mora sestati najmanj enkrat na leto, oziroma po potrebi. Nadzorni odbor je sklepčen in s tem so veljavne vse odločitve, če sta prisotna dva člana nadzornega odbora, ki sprejmeta odločitev.

Častno razsodišče

31. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

Prvo sejo po volitvah skliče predsednik društva. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Častno razsodišče je sklepčno in s tem so veljavne vse odločitve, če sta prisotna dva člana častnega razsodišča, ki sprejmeta odločitev.

 

32. člen

Naloga častnega razsodišča je, da ugotavlja in obravnava disciplinska prekrške članov ter na osnovi ugotovitve krivde izreka naslednje ukrepe:

 • ustni opomin
 • javni pismeni opomin
 • sklep o izključitvi iz društva.

 

33. člen

Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev tega Statuta in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva.

Častno razsodišče se pri svojem delu ravna smiselno določilom kazenskega postopka.

Zoper izrečen ukrep častnega razsodišča se lahko prizadeti član pritoži na zbor članov društva, ki o stvari odloči, kot drugostopenjski organ.

Predsednik

34. člen

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva.Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi tega Statuta zbor članov, kateremu je tudi odgovoren za celotno svoje delo v društvu.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov, sklicuje seje upravnega odbora, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

Predsednik je odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje društva. Odgovoren je za zakonito delovanje in poslovanje v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

Podpredsednik

35. člen

Na predlog predsednika društva upravni odbor imenuje podpredsednika upravnega odbora, ki nadomešča predsednika društva.

V primeru odsotnosti oz. prenehanja mandata predsedniku društva, vodenje društva prevzame podpredsednik z vsemi pooblastili, do naslednjega zbora članov, vendar ne dalj kot eno (1) leto.

Tajnik

36. člen

Na predlog predsednika društva upravni odbor imenuje tajnika društva, ki organizira in vodi strokovno delo društva ter pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Tajnika je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva.

 

37. člen

Če dela za društvo ne morejo opraviti funkcionarji društva, lahko na predlog predsednika upravni odbor organizira posebno strokovno službo, ki jo vodi podpredsednik upravnega odbora.

 1. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

38. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • s prispevki članov,
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • s prihodki iz javnih sredstev,
 • s prihodki od založniške dejavnosti,
 • iz drugih virov

Društvo se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih zaopravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja društvo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja,oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Prihodki društva se lahko uporabljajo le za dejavnost društva. Vsaka delitev sredstev med člane društva je nična.

 

39. člen

Materialno in finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, tem Statutam, odločitvami zbora članov in upravnega odbora društva ter v skladu z veljavnimi predpisi o finančno-materialnem poslovanju.Odredbodajalec je predsednik društva.

Na predlog predsednika društva upravni odbor imenuje blagajnika društva .

Finančno poslovanje društva vodi blagajnik, ki skrbi tudi za javnost le-tega.

Društvo se lahko odloči, da vodi poslovne knjige zanj druga pravna ali fizična oseba, s katerim se sklene pogodba o vodenju poslovnih knjig v kateri se opredelijo vse pravice,obveznosti in pristojnosti pogodbenih strank.

Letno poročilo

40. člen

Društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, kivsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo oposlovanju društva. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja inposlovanja društva. Letno poročilo sprejme zbor članov.

Poročilo mora pred obravnavanjem na zboru članov pregledati nadzorni odbor, kimora opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjemdruštva in še zlasti ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali sopresežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Premoženje društva

41. člen

Premoženje društva sestavljajo nepremične in premične stvari, materialnepravice, denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi na način, kot to določa 38. člen tega statuta.

Društvo članom ne deli svojega premoženja. Če društvo pri opravljanju svojedejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanjesvojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti,določene v skladu s tem statutom.

O nakupu oziroma prodaji premičnega premoženja odloča upravni odbor.

Nepremično premoženje pa lahko kupi ali odtuji le zbor članov na osnovi sprejetega sklepa.

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana v ustreznih javnih listinah in društveni inventurni knjigi.

 1. PRENEHANJE DRUŠTVA

42. člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu zbora članov, z večino glasov prisotnih članov,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • po samem zakonu.

43. člen

V primeru prenehanja delovanja društva pripada vse njegovo premoženje društvu, ki bi bilo ustanovljeno za razvoj in promocijo turizma na območju Mokronoga.

V nasprotnem primeru, pripada vse njegovo premoženje Občini Mokronog-Trebelno.

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44.  člen

Za vse, kar v tem Statutu ni določeno se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

 

45. člen

Za delo zbora članov in ostalih organov društva se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društev, če tega ne določa ta Statut.

 

46. člen

Ta Statut je sprejel zbor članov Turističnega društva Mokronog, dne 3. 4. 2014 in prične veljati takoj.

 

47. člen

Z veljavnostjo tega Statuta preneha veljati Statut Turističnega društva Mokronog, ki ga je sprejel zbor članov, dne 14. 4. 2008 in vsa določila drugih splošnih aktov društva, ki so v nasprotju s tem Statutom.

 

Mokronog, 3. 4. 2014

                                                                                                                                                                                                                                       

Na osnovi 9. člena in 25. člena Zakona o društvih – ZDru-1 (Ur. l. RS št. 64/2011-UPB1)je zbor članov Turističnega društva Mokronog, dne 3. 4. 2014 sprejel spremembe in dopolnitve statuta tako, da se odslej glasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

o delu in organizaciji

Turističnega društva Mokronog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Turistično društvo Mokronog je društvo, v kateri se združujejo zainteresirani krajani (v nadalnjem besedilu: člani) z namenom in ciljem pospeševanja in razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem ter  s ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah.

Turistično društvo je bilo ustanovljeno 14. 9. 2001 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Trebnje pod zaporedno številko 148.

 

 1. člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo etične norme ter odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva.

 

 1. člen

Turistično društvo Mokronog je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež društva je v Mokronogu, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.

Turistično društvo ima svojo štampiljko in znak.

Znak društva je odtis stopala desne noge. Štampiljka je okrogle oblike s premerom 4 cm z znakom desnega stopala v sredini in z napisom ob zunanjem robu Turistično društvo Mokronog.

 

 1. člen

V okviru turističnega društva se lahko organizirajo interesne skupine članov, ki delujejo na področju ljudskega petja, igranja na instrumente, slikarstva, turističnega vodenja, oglarstva, pohodništva in rekreacije ter drugih področij.

 

 1. člen

Turistično društvo se lahkozdružuje v Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine in Turistično zvezo Slovenije kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju turizma oziroma so potrebne za izvajanje turističnih dejavnosti.

 

 1. člen

Delovanje društva je javno in je zagotovljeno:

 • s tem, da so seje organov društva javne
 • s tem, da so na seje društvenih organov vabljeni novinarji
 • z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc
 • s pošiljanjem vabil, gradiv in zapisnikov članom
 • s pošiljanjem obvestil članom o sprejetih sklepih organov društva
 • s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva.

Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij sta odgovorna predsednik in tajnik društva.

 

 

 

 1. člen

Vsebina dela turističnega društva je predvsem naslednja:

 • koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanja turizma v kraju, v Mokronogu in Sloveniji,
 • s tečaji, predavanji, publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi aktivnostmi skrbi za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva, zlasti mladine,
 • pri svojih članih razvija razumevanje in smisel za ureditev in olepšanje posameznih naselij in tudi širše okolice,
 • se zavzema za varstvo naravne in kulturne dediščine, kulturno zgodovinskih spomenikov in se vključuje v akcije za varstvo okolja,
 • samostojno ali z drugimi organizacijami se loteva akcij in tekmovanj za lepo in smotrno urejanje kraja,
 • organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih, etnoloških, družabnih in drugih prireditvah in manifestacijah, ki neposredno ali posredno povečujejo turistični promet ali pa so namenjena dobremu počutju članov in krajanov ter obiskovalcev,
 • spremlja in proučuje vprašanja turizma in njegovega razvoja ter predlaga občinskemu svetu in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za razvoj in izboljševanje turizma,
 • spodbuja zanimanje za podeželjski turizem in odpiranje novih turističnih kmetij, prenočišč, kampov,
 • pospešuje, sodeluje, organizira in upravlja turistično informativno dejavnost in promovira Mokronog in širše območje Mokronoga v Sloveniji in v tujini,
 • se zavzema za vključevanje zasebnih turističnih sob v turistično ponudbo ter za izboljšanje kvalitete in opremljenosti prenočitvenih zmogljivosti,
 • se zavzema za označitev, raziskovanje ter obnovitev kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti v Mokronogu.

 

 1. člen

Društvo se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki ni osnovni namen društva, pod pogoji, ki so za tovrstno dejavnost določeni z ustreznimi predpisi.

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, ki je dosežen z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, je izključno namenjen za doseganje osnovnih nalog za delovanje društva.

Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

 • C13.300 Dodelava tekstilij
 • G46.190Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
 • I56.290  Druga oskrba z jedmi
 • I56.300  Strežba pijač
 • J58.190  Drugo založništvo 
 • J63.990  Drugo informiranje
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • R90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • R93.190 Druge športne dejavnosti

 

 1. ČLANSTVO

 

 1. člen

Član turističnega društva je oseba, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme ta Statut.

Član društva je lahko tudi tuja fizična oseba.

 

 1.  člen

Mladoletni člani od dopolnjenega 15. leta starosti so lahko člani društva z enakimi pravicami kot ostali člani, le da ne morejo biti izvoljeni v organe društva ter ne morejo prevzemati nikakršnih materialnih obveznosti. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Mladoletni člani so lahko v okviru društva organizirani v sekcijah podmladka, pristopno izjavo podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

 

 1.  člen

Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma. O imenovanju častnega člana odloča zbor članov na predlog upravnega odbora. Častni član, ki ni redni član društva, nima pravice odločanja.

 

 1.  člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva,
 • da sodelujejo v vseh aktivnostih kot so izleti, popotovanja, sestanki in prireditve, ki jih organizira društvo,
 • da uživajo vse ugodnosti, ki jih pridobi društvo za svoje člane,
 • da organom društva postavljajo vprašanja iz turistične problematike in dajejo predloge za njihovo reševanj,
 • da vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva na nadzorni odbor društva.

 

 1.  člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da podpirajo društveno delovanje,
 • da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,
 • da sodelujejo pri organizaciji prireditev in očiščevalnih ali označitvenih akcijah društva,
 • da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po tem Statutu,
 • da varujejo in se povsod zavzemajo za ugled društva,
 • da se ravnajo po etičnih in moralnih normah,
 • da redno plačujejo članarino.

 

 

 

 1.  člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s smrtjo
 • z izstopom
 • z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča.

 

 1.  člen

Član izstopi iz društva, ko poda pismeno izjavo častnemu razsodišču društva, da ne želi biti več član društva.

Enako kot pismena izjava iz prvega odstavka tega člena se šteje neplačevanje članarine dve leti zapored.

 

 1.  člen

Člana lahko iz društva izključi častno razsodišče.

 

 1.  člen

Simpatizerji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki pa ne plačujejo članarine in nimajo pravice odločanja.

 

 1. ORGANIZACIJA

 

 1.  člen

Organi društva so:

 • zbor članov
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče

 

Zbor članov

 1.  člen

 

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.Zbor članov je reden ali izreden.Reden zbor članov skliče upravni odbor najmanj enkrat letno.Izreden zbor članov pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo tretjine članov ali na zahtevo nadzornega odbora.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.

Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

 

 1.  člen

O sklicu rednega zbora članov morajo biti člani obveščeni najmanj 8 dni pred dnevom za katerega je bil sklican. Vabilu za zbor članov mora biti priložen dnevni red zbora.

Vse člane voljenih organov društva je treba povabiti na zbor članov s pisnim vabilom.

 1.  člen

Zbor članov je sklepčen, če je navzočih najmanj 1/2 vseh članov.

Zbor članov je sklepčen tudi pol ure po uri sklica, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 

 1.  člen

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Kakšno bo glasovanje, tajno ali javno, odloči zbor članov z javnim glasovanjem.

 

 1.  člen

Zbor članov prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

 

 1.  člen

Zbor članov:

 • odloča o dnevnem redu,
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
 • sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev,
 • voli in razrešuje predsednika društva,
 • voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • voli predstavnike društva za razne organizacije in zveze katerih član je društvo,
 • sprejema Statut društva in njihove spremembe,
 • odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodišča,
 • odloča o izključitvi člana iz društva na drugi stopnji,
 • odloča o finančnih načrtih društva, zaključnem računu,
 • odloča o višini letne članarine
 • odloča o vključevanju društva v zvezo društev in druge organizacije,
 • odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega odbora, nadzornega odbora ali častnega razsodišča ter navzočih  članov,
 • sklepa o prenehanju društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

 

 

Upravni odbor

 

 1.  člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja.

 

 

 

 

 1.  člen

Upravni odbor sestavlja predsednik in 8 članov, ki so izvoljeni za štiri leta.

Predsednik upravnega odbora, ki je tudi predsednik društva, sklicuje in vodi seje upravnega odbora.

Upravni odbor mora imeti seje po potrebi, najmanj pa vsake pol leta.Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.

Pri sejah upravnega odbora lahko sodelujejo tudi vodje sekcij, če so ustanovljene.

 

 1.  člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklicuje zbor članov društva in zanj pripravi poročila ter sklepe, ki naj jih sprejme,
 • izvršuje sklepe zbora članov,
 • odloča o nakupu in prodaji premičnega premoženja,
 • skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva,
 • ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in imenuje njihove člane,
 • na predlog predsednika društva imenuje podpredsednika upravnega odbora,
 • imenuje tajnika in blagajnika društva in druge administrativne delavce,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru določil tega Statuta.

 

Nadzorni odbor

 1.  člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let. Prvo sejo po volitvah skliče predsednik društva. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora.

 

 1.  člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno materialno poslovanje društva.

 

 1.  člen

Nadzorni odbor se mora sestati najmanj enkrat na leto, oziroma po potrebi. Nadzorni odbor je sklepčen in s tem so veljavne vse odločitve, če sta prisotna dva člana nadzornega odbora, ki sprejmeta odločitev.

 

Častno razsodišče

 1.  člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

Prvo sejo po volitvah skliče predsednik društva. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Častno razsodišče je sklepčno in s tem so veljavne vse odločitve, če sta prisotna dva člana častnega razsodišča, ki sprejmeta odločitev.

 1.  člen

Naloga častnega razsodišča je, da ugotavlja in obravnava disciplinska prekrške članov ter na osnovi ugotovitve krivde izreka naslednje ukrepe:

 • ustni opomin
 • javni pismeni opomin
 • sklep o izključitvi iz društva.

 

 1.  člen

Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev tega Statuta in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva.

Častno razsodišče se pri svojem delu ravna smiselno določilom kazenskega postopka.

Zoper izrečen ukrep častnega razsodišča se lahko prizadeti član pritoži na zbor članov društva, ki o stvari odloči, kot drugostopenjski organ.

 

Predsednik

 

 1.  člen

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva.Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi tega Statuta zbor članov, kateremu je tudi odgovoren za celotno svoje delo v društvu.

 

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov, sklicuje seje upravnega odbora, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

 

Predsednik je odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje društva. Odgovoren je za zakonito delovanje in poslovanje v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

 

Podpredsednik

 

 1. člen

Na predlog predsednika društva upravni odbor imenuje podpredsednika upravnega odbora, ki nadomešča predsednika društva.

V primeru odsotnosti oz. prenehanja mandata predsedniku društva, vodenje društva prevzame podpredsednik z vsemi pooblastili, do naslednjega zbora članov, vendar ne dalj kot eno (1) leto.

 

Tajnik

 1.  člen

Na predlog predsednika društva upravni odbor imenuje tajnika društva, ki organizira in vodi strokovno delo društva ter pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Tajnika je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva.

 

 1. člen

Če dela za društvo ne morejo opraviti funkcionarji društva, lahko na predlog predsednika upravni odbor organizira posebno strokovno službo, ki jo vodi podpredsednik upravnega odbora.

 

 1. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

 1.  člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • s prispevki članov,
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • s prihodki iz javnih sredstev,
 • s prihodki od založniške dejavnosti,
 • iz drugih virov

 

Društvo se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih zaopravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja društvo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja,oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Prihodki društva se lahko uporabljajo le za dejavnost društva. Vsaka delitev sredstev med člane društva je nična.

 

 1.  člen

Materialno in finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, tem Statutam, odločitvami zbora članov in upravnega odbora društva ter v skladu z veljavnimi predpisi o finančno-materialnem poslovanju.Odredbodajalec je predsednik društva.

 

Na predlog predsednika društva upravni odbor imenuje blagajnika društva .

Finančno poslovanje društva vodi blagajnik, ki skrbi tudi za javnost le-tega.

Društvo se lahko odloči, da vodi poslovne knjige zanj druga pravna ali fizična oseba, s katerim se sklene pogodba o vodenju poslovnih knjig v kateri se opredelijo vse pravice,obveznosti in pristojnosti pogodbenih strank.

 

Letno poročilo

 1.  člen

Društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, kivsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo oposlovanju društva. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja inposlovanja društva. Letno poročilo sprejme zbor članov.

Poročilo mora pred obravnavanjem na zboru članov pregledati nadzorni odbor, kimora opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjemdruštva in še zlasti ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali sopresežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Premoženje društva

 1.  člen

Premoženje društva sestavljajo nepremične in premične stvari, materialnepravice, denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi na način, kot to določa 38. člen tega statuta.

 

Društvo članom ne deli svojega premoženja. Če društvo pri opravljanju svojedejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanjesvojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti,določene v skladu s tem statutom.

O nakupu oziroma prodaji premičnega premoženja odloča upravni odbor.

 

Nepremično premoženje pa lahko kupi ali odtuji le zbor članov na osnovi sprejetega sklepa.

 

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana v ustreznih javnih listinah in društveni inventurni knjigi.

 

 1. PRENEHANJE DRUŠTVA
 1.  člen

Društvo lahko preneha:

 • po sklepu zbora članov, z večino glasov prisotnih članov,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • po samem zakonu.

 

 1.  člen

V primeru prenehanja delovanja društva pripada vse njegovo premoženje društvu, ki bi bilo ustanovljeno za razvoj in promocijo turizma na območju Mokronoga.

V nasprotnem primeru, pripada vse njegovo premoženje Občini Mokronog-Trebelno.

 

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1.  člen

Za vse, kar v tem Statutu ni določeno se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

 

 1.  člen

Za delo zbora članov in ostalih organov društva se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društev, če tega ne določa ta Statut.

 

 

 

 

 1.  člen

Ta Statut je sprejel zbor članov Turističnega društva Mokronog, dne 3. 4. 2014 in prične veljati takoj.

 

 1.  člen

Z veljavnostjo tega Statuta preneha veljati Statut Turističnega društva Mokronog, ki ga je sprejel zbor članov, dne 14. 4. 2008 in vsa določila drugih splošnih aktov društva, ki so v nasprotju s tem Statutom.

 

 

Mokronog, 3. 4. 2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Predsednik 

                                      Jernej Mauko